PROFINE получи сертификат VinylPlus Product Label

През месец февруари 2021г PROFINE GROUP беше отличен със  сертификат VinylPlus Product Label.

VinylPlus Product Label е продуктов етикет за устойчивост на строителните ПВЦ продукти. Чрез този сертификат продуктите, които се отличават с висока продуктивност и устойчивост, могат да бъдат лесно разпознати от крайните клиенти, производителите и търговците.

Сертификатът за устойчивост беше разработен от организацията „ВинилПлюс“, чрез която европейският ПВЦ бранш доброволно се самозадължава за устойчиво развитие, в тясно сътрудничество и съвместно с организациите Building Research Establishment (BRE) и The Natural Step (TNS).
Профайн има право да използва сертификата VinylPlus Product Label в Европа (27-те страни от Европейския Съюз, Великобритания, Норвегия и Швейцария) за следните продукти и производства:

Продукти / Системи:
система 70 AD, системи 76 AD/76 MD/76 K-Vision, системи 88 AD/88MD, PremiDoor 76, PremiDoor 88, Kömmerling C70, Kömmerling O70, PremiLine 80, KömaCel, KömaDur, KömaTex, KömaStyle, KömaPan, KömaPrint.

Производства: Германия-гр. Берлин и гр.Пирмасенз,

В процеса на сертифициране всеки системен доставчик в проведени независими одити трябва да доказва, че изпълнява определени ключови показатели. В критериите са включени отговорното снабдяване с ПВЦ суровини и добавки, затворен цикъл на материалите и рециклиране, устойчива енергийна и климатична стратегия, а така също и изисквания към мениджмънта, управляващ процесите. По същество трябва да бъде гарантирана устойчивата доставка, обработка и рециклиране на ПВЦ суровините.

Call Now Button